תקנון

תקנון פעילות ושירות תשלומים באמצעות האינטרנט (רישום ותשלום מקדמה לפעילות)

כללי

1. אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) מופעל על ידי FunZmania (להלן: “החברה”)

2. האתר מאפשר, בין היתר, למשלמים עבור ההשתתפות בפעילות של החברה שהם בגירים ומעל גיל 18 שנים (להלן: “המשתמשים”) להעביר הוראות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, עבור השתתפות בפעילויות שמפעילה החברה, וזאת בכפוף לתנאי תקנון שירות תשלומים ופעילות זה (להלן: “התקנון”) התקנון חל על אתר התשלומים של החברה בלבד.

3. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידם לצורך שימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשים נדרשים לאשר במקום המיועד לכך, כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.

4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות התקנון.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.

7. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.
רישום ואישור השתתפות לפעילות

8. הלקוח ו/או המשלם או מי מטעמו מחויב לדווח על בעיה רפואית לפני השתתפות בפעילות והתשלום מהווה את אישורו להשתתפות והיכרותו עם התוכנית של הפעילות.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות השונות, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים באתר במועד הרישום לפעילות.

10 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שוברי הנחה ו/או מתנה הקשורים לבית העסק הן מטעמו והן מטעם חברות הפצת שוברים שונות במידה והלקוח לא ציין במפורש בתהליך ההזמנה שהינו מגיע עם שוברי הנחה ו/או מתנה וזאת מבלי לגרוע את הזכות להשתתפות הלקוח במשחק ובזמן שקבע, בתשלום מלא על פי התעריפים הנקובים באתר בעת תהליך ההזמנה.

11 אין החברה אחראית על תהליכי ביצוע הזמנת שוברי הנחה ו/או מתנה מטעם חברות אחרות.
הוראות תשלום

12. הוראת התשלום מבוצעת באתר מאובטח של חברת “ריווחית- אייקרדיט” חברה

שהתמחותה בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע של כרטיסי אשראי) להלן: “חברת הסליקה”) החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את חברת הסליקה, ומתחייבת שכל חברת סליקה שעימה היא תתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ”ל או בתקן התקף באותו מועד.

13. לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמש, חברת הסליקה תעביר את הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן: “חברת האשראי”)

14. החברה באמצעות חברת הסליקה, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום
ב. אם החברה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע
נדרש אחר.

15. למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך.
ביטול הוראות תשלום והחזרים

16. הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.

17. ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה. החזר/ביטול יעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. בביטול/שינויי זמן הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת הפעילות ו/או המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי הפיקדון.

ב. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן הזמנה פחות מ-24 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק, ייגבו דמי הפיקדון במלואם.

ג. במקרה והלקוח לא הגיע כלל לפעילות, איחר במעל ל- 30 דקות (שלושים דקות) למועד הקבוע לפעילות, או ביטל השתתפותו עד 3 שעות לפני זמן המשחק, זכאותו להשתתף בפעילות במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע”פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.

ד. החברה תהא רשאית לחייב פיקדון או מעבר לכך במידה ונגרם נזק במקום במזיד או שלא במזיד.

18. לא יינתן החזר כספי למשתתף שהשתתף בפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן עקב בקשה לצאת מן הפעילות ו/או בשל בעיות

משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את יתר המשתתפים ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע”י המדריך.

19. ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה

שהיא, ע”פ שיקול דעת החברה. בכלל זה תהא החברה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי.
אחריות

20. החברה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתתפים או מי מטעמם.
כללי התנהגות במשחק ובתוך מתחם הפעילות

21. הגבלת גיל ומצב רפואי:
– ההשתתפות הינה מגיל 16 ומעלה. ילדים מתחת לגיל 16 נדרשים בליווי מבוגר.
– ההשתתפות אינה מומלצת לסובלים מבעיות לב, אסתמה, קוצר נשימה כבד, קלאוסטרופוביה, אפילפסיה ולנשים בהריון מתקדם.
– ההשתתפות גם במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הינה באחריות המשתתף בלבד!

22. הגבלות זמן:
– הפעילות מוגבלת לזמן קצוב שיימסר לכם בתחילת הפעילות.
– יצאתם מהחדר לפני הזמן – שאפו, לא סיימתם בזמן – הפעילות תסתיים עם תום הזמן.
– לא יוחזר תשלום בכל מקרה, לפיצוח מוקדם של המשחק או אי הצלחה.

23. ציוד אישי:
– אתם רשאים להפקיד תיקים/ציוד במקום המיועד לכך לפי הוראות המפעיל לפני תחילת הפעילות.
– החברה אינה אחראית בשום מצב לגנבות, נזקים ואבדן הרכוש.
– חל איסור מוחלט על הכנסת מכשירים אלקטרוניים, פנסים, טלפונים, שעונים, מצלמות וחפצים מכל סוג לרבות חפצים חדים, כלי כתיבה/עבודה.
– יש לכבות/להשתיק טלפונים כך שלא יפריעו לפעילות.
– מומלץ להיכנס לפעילות בביגוד נוח ונעליים סגורות. אין להשתמש בנעלי עקב. החברה לא אחראית לנזק גופני כתוצאה מאי עמידה בהמלצות אלו.

24. ציות להוראות וכללי התנהגות:
– יש להישמע באופן מלא להוראות המפעיל!
– במקרה חירום/בעיה ניתן לבקש לצאת מהחדר ולסיים את הפעילות (תשלום לא יוחזר לקבוצה)
– יש לדווח מיידית למפעיל על כל פגיעה/חבלה מכל סוג שהוא.
– אסור לאכול/לשתות במהלך הפעילות. אסור לחלוטין להכניס לפה נוזלים/חפצים המצויים בחדר!
– העישון בכל המתחם אסור לחלוטין. אין להצית אש או להכניס מצתים לחדר הפעילות.
– פתרון החידות בחדר אינו מצריך שימוש בכוח פיזי! אסורה הפעלת כוח שלא לצורך ויש לנהוג בזהירות ולשמור על הציוד תקין. (גם הקבוצה הבאה אחריכם רוצה להינות!)
– חל איסור מוחלט על השתוללות, התפרעות ואלימות מכל סוג.
– המזיק ישא באחריות לתוצאות ולנזק מכל סוג עקב שימוש בכוח או זדון או עבירה על הכללים.
– החברה לא תאפשר השתתפות בפעילות תחת השפעת סמים/אלכוהול.
– החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הפעילות בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל הפרת הכללים והתנהגות החורגת מהנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות.

25. אני מודע/ת ומסכימ/ה לכך ש:
– במקום מותקנות מצלמות האזנה והקלטה לצורך תיעוד, מעקב ופיקוח על הפעילות והמשתתפים.
– הפעילות עשויה לכלול אלמנטים שונים כולל פעילות בחושך מוחלט/לכידה/כליאה/הפחדה/זחילה/התכופפות, שימוש בחומרים/אלמנטים מכניים ועוד.
– אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מלאה את פרטי החדר, החידות והפעילות (כדי לא לקלקל לאחרים שבאים אחריכם)
– זכויות היוצרים בפעילות על כל רכיביה – שייכות לחברה בלבד.
אבטחת מידע והגנת הפרטיות

26. החברה מתפעלת את האתר באמצעי הגנה והצפנה כמקובל באתרים כאמור, ובהתאם לנדרש לפי דין.

27. באתר לא יישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי.

28. מסירת כתובת הדוא”ל של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת עדכונים תקופתיים במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי

29. מסירת מספרי הטלפון של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות SMS וWHATSAPP שיווקיות מצד החברה במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי.

30. מידע שימסור משתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב 1982.

31. תקנון זה מהווה חוזה בין החברה לבין המשתמשים וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר חיפה.

שעות פעילות

במהלך כל ימות השבוע, חגים ושבתות.
חלק מהאטרקציות 24 שעות ביממה!
*המשחקים בתיאום מראש באתר בלבד.

איך מגיעים?

המקום נמצא בשד’ ההסתדרות 251 חיפה- 
צומת קרית אתא, מתחם V-CENTER.
כניסה V1, ולרדת במדרגות ל1-

חשבנו על הכל!

מתאים למשפחות, חברים וימי גיבוש,
מעולה כחדרי בריחה למתחילים
ויאתגר גם את המנוסים ביותר שביניכם.

לפרטים נוספים

חייגו עכשיו
050-27-27-782

© כל הזכויות שמורות 2021 | FunZmania